Jumat, 20 Agustus 2010

latihan SIFAT- SIFAT TERCELA

Imtihan
A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, dan e sesuai dengan jawaban yang paling tepat!
4. Hasud berarti ....
a. Dengki
b. Sombong
c. Pamer
d. Takabur
e. Mengumpat

2. Orang yang tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat Allah SWT adalah orang yang bersifat ....
a. Munafik d. Gibah
b. Hasud e. Fitnah
c. Ria

3. Jauhilah dirimu dari sifat dengki karena sesungguhnya sifat dengki itu memakan kebaikan seperti ....
a. Pagar makan tanaman
b. Air di daun keladi
c. Pinang dibelah dua
d. Api memakan kayu bakar
e. Api dalam sekam

4. Ria berarti ....
a. Takabur
b. Sombong
c. Pamer
d. Hasud
e. Iri hati

5. Kitab Fathul Bari ditulis oleh ....
a. Imam Gazali
b. Ibnu Hajar
c. Muhammad Abduh
d. Al Hafiz Ibnu Hajar
e. Ibnu Rusyd

6. Seseorang yang melakukan amal perbuatan agar mendapat pujian dari orang lain berarti orang tersebut bersifat ....
a. Hasud d. Munafik
b. Ria e. Takabur
c. Syirik

7. Sempurnakanlah ayat berikut ini

8. Yang diberi garis bawah hukum bacaannya adalah ....

a. Izhar d. Iglab
b. Idgam bigunnah e. Ikhfa
c. Idgam bilagunnah

9. Yang diberi garis bawah hukum bacaannya adalah ....a. Ikhfa
b. Iglab
c. Izhar syafawi
d. Idgam mimi
e. Ikhfa syafawi

10. Yang tidak termasuk ciri- ciri orang yang mempunyai sifat ria ialah ....
a. Tidak akan melakukan perbuatan baik bila tidak dilihat orang
b. Beribadah hanya ikut- ikutan
c. Bertambah tekun beribadah, bila mendapat pujian
d. Senantiasa berupaya menampakkan segala perbuatan baiknya agar diketahui orang banyak
e. Salat dengan khusyuk dan se¬nantiasa berbuat baik walaupun tidak ada orang lain yang melihat

11. Yang tidak termasuk bahaya ria di bawah ini adalah ....
a. Ketidakpuasan terhadap apa yang telah dilakukan
b. Selalu ikhlas dalam beribadah
c. Rasa hampa atau senantiasa gelisah ketika akan berbuat sesuatu
d. Menyesal ketika orang lain tidak menghargainya
e. Jiwa terganggu karena keluh kesah yang tiada hentinya

12. Orang yang menafkahkan hartanya karena ria diumpamakan sebagai batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat hingga menjadi bersih. Hal ini dijelaskan dalam Al Quran surah ....
a. Al Bagarah Ayat 264
b. Al Bagarah Ayat 255
c. Al Maidah Ayat 45
d. Al Maun Ayat 5
e. Al Maidah Ayat 33

13. Perbuatan ria dapat dikatakan sebagai
a. Sedekah d. Hasud
b. Nifak e. Pailit
c. Sirik khafi

14. Aniaya dalam bahasa arab berarti ....
a. Hasud d. Zalim
b. Ria e. Pailit
c. Gibah

15. Zalim berarti ....
a. Sayang d. Amal baik
b. Melampaui batas e. Hormat
c. Murah hati

16. Meninggalkan salat dan malas belajar adalah contoh orang yang berbuat zalim terhadap ....
a. Allah d. Diri sendiri
b. Lingkungan e. Orang tua
c. Sesama manusia

17. Minum- minuman yang memabukkan atau mengonsumsi obat- obat yang terlarang adalah contoh orang yang berbuat ....
a. Baik d. Kufur
b. Amal shaleh e. Fitnah
c. Zalim

18. Orang yang keluar dari ajaran Islam (murtad) berarti dia telah berbuat zalim terhadap ....
a. Allah swt.
b. Orang tua
c. Diri sendiri
d. Nikmat allah
e. Sesama makhluk

19. Seorang pendaki gunung yang melukai pohon- pohon dengan belatinya berarti dia telah berbuat zalim terhadap
a. Allah swt.
b. Diri sendiri
c. Sesama manusia
d. Lingkungan hidup
e. Melestarikan alam

20. Jika kita akan membunuh binatang, misalnya ayam, bunuhlah dengan cara yang baik. Penjelasan ini terdapat dalam hadis Rasulullah saw. yang diriwayat¬kan oleh ....
a. Bukhari d. Nasa'i
b. Muslim e. Turmuzi
c. Bukhari Muslim

21. Mengganggu ketenangan dan ketenteraman orang lain termasuk perbuatan ....
a. Hasud d. Nifak
b. Ria e. Kufur
c. Zalim

22. Untuk menghindari sifat aniaya hendaknya selalu mengingat…
a. Allah
b. Orang tua
c. Sekolah
d. Masyarakat
e. Teman

23. Orang yang memiliki sifat dengki, hidupnya akan ....
a. Tenang
b. Gelisah
c. Bahagia
d. Damai
e. Ikhlas

24. Orang yang berbuat zalim akan mendapat ....
a. Azab yang pedih
b. Rahmat dari Allah SWT
c. Keberkahan
d. Cercaan dari teman
e. Pujian

25. Surah Ar Rum Ayat 41 menjelaskan tentang ....
a. Perbuatan baik
b. Kerusakan alam
c. Perintah salat
d. Kaifiat umrah
e. Larangan zalim

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar!
1. Apakah pengertian iman menurut bahasa?
2. Apakah pengertian iman menurut istilah?
3. Tulislah dalil Al Quran yang menjelaskan bahwa manusia tidak boleh mencampur adukan antara yang hak dan yang batil!
4. Siapakah makhluk Allah yang bersifat paling hasud?
5. Apakah agama yang diridai Allah swt.?
6. Jelaskan maksud dari Surah Yunus Ayat 100!
7. Tulislah hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang larangan bersifat dengki!
8. Apakah pengertian ria menurut bahasa?
9. Apakah pengertian ria menurut syara?
10. Dilihat dari bentuknya ria ada dua macam. Jelaskanlah!
11. Apakah artinya ria dalam niat?
12. Sebutkan beberapa ciri orang yang mempunyai sifat ria!
13. Jelaskan bahaya ria!
14. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan zalim?
15. Jelaskan tiga macam kezaliman!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar